Etätyön ABC, osa 1: Työturvallisuus

Etätyön ABC, osa 1: Työturvallisuus

Ennakointi ja suunnittelu lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta

Etätyötä koskevat säännökset löytyvät jo voimassa olevasta työturvallisuuslaista ja apukeinot työturvallisuuden toteutukseen puolestaan työterveyshuoltolaista. Työturvallisuuslain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan myös työhön, jota työntekijä sopimuksen mukaan tekee kotonaan tai muussa valitsemassaan paikassa, työnantajan kodissa taikka työnantajan osoituksesta muun henkilön kodissa tai näihin liittyvissä olosuhteissa. Etä- ja hybridityön lisääntyessä ja vakiintuessa työturvallisuuslain soveltamisesta voi syntyä kuitenkin erinäisiä tulkintaongelmia. Lähtökohta ongelmien ja riskien minimoimiseksi on riittäviin selvityksiin perustuva vaarojen ja haittojen arviointi ja huolellisen arvion pohjalta laadittava toimintasuunnitelma lähi- ja etätyöpaikan vaarojen ennakoimiseksi ja välttämiseksi. Päivittäisiin vaaratilanteisiin voidaan varautua vielä tarpeen vaatimin työpaikkakohtaisin ohjein.

Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan huolehtia, että työtä tehdään turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Vaarojen ja haittojen arviointi tulee ulottaa myös paikkaan, jossa etätyötä suoritetaan, eli useimmiten työntekijän kotona tai mökillä. Edellä mainittu asettaa uusia vaatimuksia myös työterveyshuollolle ja sen palveluille. Etätyön osalta tulisi yhteistyössä työterveyden, työnantajan ja työntekijän kesken selvittää ja varmistaa, että myös etätyöskentely kotoa käsin voi tapahtua häiriöttä, turvallisesti ja ergonomisesti. Samalla etätyössä korostuu kuitenkin myös työntekijän vastuu omasta hyvinvoinnistaan – omaa työtä on osattava johtaa ja erottaa työ ja vapaa-aika. Työntekijän on tarkasteltava kriittisesti omia työtapojaan, jotta mahdolliset riskit saadaan tunnistettua.

Riskien arvioinnin lisäksi työterveyshuollon tulisi toimia apuna myös riskien hallinnassa, muun muassa antaa neuvoja ja ohjeita sairauksien ja tapaturmien välttämiseksi myös etätyössä.

Työntekijän vakuuttaminen etätyössä

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka tapahtuu työtä tehdessä tai työmatkalla. Lähtökohtaisesti siis työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa myös etätyönä tehtävän työn. Koska etätyön kohdalla eri vahinkotapahtumien osalta voi korvattavuudessa syntyä kuitenkin tulkintaa, vakuutusten sopimusehtoihin tulisi tutustua jo etukäteen ja kartoittaa mahdolliset katvealueet.

Työterveyshuollon tehtävät

Työterveyshuoltolain 1 §:n mukaan työterveyshuollon tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä ja työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Etä- ja lähityön vaatimukset tulee siten ottaa huomioon. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintasuunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain (työterveyslaki 11 §) ja vaarojen arvioinnin tulisi kattaa myös etätyön tekopaikka.

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus

Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet ennen yksilöllisiä ja ottaa huomioon tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen (työturvallisuuslaki 2 luku 8 §).

Työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla myös velvollisuus tarkkailla jatkuvasti työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Etätyön osalta on syytä kuitenkin huomioida se, että tarkkailuvelvoitetta rajoittavat työntekijän oikeudet kotirauhaan ja tietosuojaan.

Työpaikkakohtaiset ohjeet

Yhtenäiset työpaikkakohtaiset ohjeet antavat paremmat valmiudet välttää päivittäisrutiineihin liittyviä vaaroja, liittyvätpä ne sitten sairauden tai tapaturman vaaraan. Samalla on mahdollista vahvistaa yhteiset etätyön pelisäännöt, joilla voidaan varmistaa työntekijöiden yhdenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Asianajaja & Varatuomari Marja-Liisa Järvinen

Marja-Liisa Järvinen

Asianajaja | varatuomari | HHJ PJ

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn