Välimiesmenettely liike-elämän riidanratkaisumetodina

Välimiesmenettely liike-elämän riidanratkaisumetodina

Tehokkaalla riidanratkaisulla on tärkeä rooli liike-elämässä. Nopea, joustava ja riidan erityispiirteet huomioon ottava riidanratkaisumetodi mahdollistaa kaupallisen toiminnan luotettavalla ja ennustettavalla tavalla. Tästä syystä välimiesmenettely valitaan riidanratkaisumenetelmäksi tavanomaisesti esim. osakas-, yrityskauppa- ja IT-sopimuksissa sekä kotimaisten, että kansainvälisten toimijoiden välillä.

Välimiesmenettely vs. ”perinteinen” riidanratkaisu

Välimiesmenettely on tuomioistuinprosessiin nähden vaihtoehtoinen keino ratkaista riitoja. Siten välimiesoikeudelle annettu toimivalta poissulkee tuomioistuimen mahdollisuuden ottaa asia tutkittavaksi.

Siinä missä kansallisilla tuomioistuimilla on yleinen toimivalta ratkaista riitoja, välimiesmenettely pohjautuu aina osapuolten väliseen sopimukseen. Välimiesoikeudelle toimivallan antava välityssopimus voidaan sopia ennen riidan syntymistä tai vasta sen jälkeen. Yleisimmin sopimus välimiesmenettelystä sisällytetään pääsopimukseen etukäteisesti (ns. välityslauseke). Välimiesmenettelyssä on mahdollista ratkaista vain riita-asioita, joissa sovinto on sallittu. Täten mm. rikosasioita tai tiettyjä perhe-elämää koskevia asioita ei voi ratkaista välimiesmenettelyssä.

Välimiesmenettelyprosessiin sovellettavat säännöt eroavat tuomioistuinmenettelystä, sillä osapuolilla on valta päättää vapaasti siitä, minkä sääntöjen he haluavat soveltuvan. Joustavimmillaan menettely voi olla pelkästään osapuolten ja välimiehen hallinnoima, mutta usein on suositeltavaa käyttää menettelyssä välimiesinstituutin sääntöjä. Suomessa merkittävimpänä toimijana on välimiesmenettelyjä hallinnoiva keskuskauppakamarin välimieslautakunta, jonka uudet menettelysäännöt ovat tulleet voimaan 1.1.2020.

Hyödyt ja haitat – milloin valita välimiesmenettely?

Menettelyn tehokkuus: Riidan nopea ratkaiseminen on usein prioriteetti osapuolille. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyn keskimääräinen kesto on noin yhdeksän kuukautta – verrattuna tuomioistuinprosessiin, joka voi muutoksenhakuineen kestää jopa useita vuosia.

Tuomion täytäntöönpano: Välitystuomioon ei voida hakea muutosta, joten se on heti täytäntöönpanokelpoinen. Lisäksi välitystuomion laaja kansainvälinen täytäntöönpanokelpoisuus on usein syy välimiesmenettelylle rajat ylittävissä sopimussuhteissa.

Joustavuus: Välimiesmenettelyssä osapuolilla on laajat mahdollisuudet sopia prosessikysymyksistä. Tämä koskee mm. menettelyyn sovellettavaa lakia, välimiesoikeuden kokoonpanoa ja oikeuspaikkaa. Nykyään mm. täysin etäyhteyksin järjestettävät istunnot ovat mahdollisia välimiesmenettelyssä.

Luottamuksellisuus: Välimiesmenettely on, toisin kuin tuomioistuimessa, lähtökohtaisesti luottamuksellista. Myöskään asiassa annettava lopullinen välitystuomio ei ole julkinen. Tämä on hyödyksi mm. osapuolille, jotka eivät halua riitaan liittyviä yksityiskohtia tai dokumentteja laajemman yleisön tietoon.

Asiantuntemus: Välimiesoikeuden kokoonpanoa päättäessä voidaan ottaa huomioon riidan erityispiirteet ja osapuolet usein edellyttävätkin välimiehiltä tiettyä kokemusta ja perehtyneisyyttä käsillä olevaan riitaan. Välimiesten asiantuntemus ja kokemus osaltaan edistävät asian tehokasta ja jouhevaa ratkaisemista.

Kustannukset: On mahdollista, että yksittäisessä välimiesmenettelyssä kustannukset voivat olla korkean tason asiantuntemuksesta johtuen suuremmat kuin tuomioistuimessa. Kuitenkin riita-asian kokonaiskustannuksia huomioon tulisi ottaa etenkin se, että välitystuomio on kerralla lopullinen eikä pitkää muutoksenhakuprosessia tarvita. Kun riita saadaan ratkaistua kerralla, niin kokonaisuutena arvioiden riidan kustannukset jäävät usein pienemmiksi kuin täysmittaisessa, useiden vuosien tuomioistuinprosessissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että välimiesmenettely on oikea valinta silloin, kun osapuolet haluavat priorisoida tehokasta, asiantuntevaa ja luottamuksellista riidanratkaisua. Välimiesmenettelyn tarve on usein syytä ennakoida jo sopimusneuvotteluvaiheessa. Me WINLAW:lla avustamme asiakkaitamme riskien ennakoinnissa, riitojen sovittelussa sekä riitojen ratkaisussa, mukaan lukien välimiesmenettely. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli riidanratkaisuun liittyvät asiat ovat organisaatiossanne ajankohtaisia.

Simo Kahelin

Lakimies | OTM

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn