Tuoreesta kustannustukilaista, II hakukierros on alkanut

Tuoreesta kustannustukilaista, II hakukierros on alkanut

Tuoreesta kustannustukilaista, II hakukierros on alkanut: tuen piiriin kuuluvat toimialat julki valtioneuvoston asetuksesta

Eduskunta oli 27.11.2020 hyväksynyt hallituksen esityksen (HE 205/2020 vp) yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta. Viimeisimmän tiedotuksen mukaan yritykset voivat hakea määräaikaista kustannustukea Valtiokonttorista 21.12.2020 alkaen 26.2.2021 mennessä. Kustannustukeen ovat oikeutettu kaikki yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt, joiden toimialat kuuluvat valtioneuvoston nyt julkaistun asetuksen mukaiseen tuen piiriin. Toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella, tällä kertaa yrityksen liikevaihdolle ei ole asetettu minimialarajaa.

Kyseessä ovat toimialat, joiden tukikauden (1.6.-31.10.2020) liikevaihto on laskenut vähintään 10 % vertailukauden (1.6.-31.10.2019) liikevaihtoon verrattuna ja jotka kuuluvat valtioneuvoston asetuksen perusteella tukeen oikeutettujen piiriin. Listattujen toimialojen yritykset voivat siis hakea tukea ilman lisäperusteluja. Koronasta kärsiviä valtioneuvoston vahvistamia toimialoja on lukuisa määrä, muun muassa eri vähittäiskaupan, tukkukaupan ja sen valmistuksen, liikenteen, matkailun ja energian alalta. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa lisätietoja tuen piiriin kuuluvista toimialoista.

Mikäli yrityksen päätoimiala ei kuulu valtioneuvoston asetuksen mukaiseen tuen piiriin, yritykselle voidaan silti harkinnanvaraisin perustein myöntää kustannustukea, jos tämä pystyy osoittamaan, että sen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä. Tällöin liikevaihdon lasku vertailukauteen verrattuna tulee olla 30 %. Kustannustukea ei kuitenkaan myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille edes harkinnanvaraisin perustein, sillä näillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kustannustuki kohdentuu takautuvasti kustannuksiin ja liikevaihdon laskuun. Tuella ei kuitenkaan voida korvata liikevaihdon laskemista. Kustannustukea voi saada joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin sekä palkkoihin. Tukeen oikeuttaviin palkkakustannuksiin hyväksytään myös toiminimiyrittäjien palkat.

Ennen kustannustuen hakemista yrityksen tulee varmistaa, että kaikki hakemukseen tarvittavat tiedot ovat käsillä. Näitä ovat Valtiokonttorin antaman tiedotteen mukaan:

  • Kuukausittaiset tuki- ja vertailukuukausien myynnin tiedot, ellei tietoja ole ilmoitettu Verohallinnolle kuukausittaisella ALV-ilmoituksella
  • Kuukausittaiset joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot tukikuukausilta
  • Tiedot muualta saaduista koronapandemiaan liittyvistä vakuutuskorvauksista ja tuista.

Tukea on mahdollista saada 2.000 – 500.000 euroa ja maksetaan Valtiokonttorista. Tuen maksamiseen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa.

Linkkejä

Taulukko asetuksen mukaisista toimialan piiriin kuuluvista yrityksistä löytyy tästä.

Tuen myöntämisen ehtoihin sekä esteisiin voit tutustua tarkemmin tästä.

Tuen hakemisen sähköisestä asiointipalvelusta voi tehdä tästä.

Katja Hartikainen

Lakimies | OTM

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn