Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset

Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset

EDIT: 26.3.2020 klo 16.30 / Artikkelia on päivitetty

Hallituksen hyväksymät keskeiset työlainsäädännön muutokset

Työmarkkinajärjestöt ovat julkaisseet ehdotuksensa epidemian johdosta tarvittavista toimista 17.3.2020. Hallitus on sittemmin 20.3.2020 päättänyt hyväksyä ehdotukset suurimmalta osin. Tehtävät muutokset ovat määräaikaisia ja kestävät kolme kuukautta.

Keskeisiä muutoksia myös yhteistoimintamenettelyjen kannalta ovat:

 • YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen aiemmasta 14 päivästä tai kuudesta viikosta (5) viiteen päivään. Neuvottelut kestävät siis vähemmän aikaa.
 • Lomautusoikeuden laajentaminen myös määräaikaisiin sopimuksiin.
 • Koeaikapurun laajentaminen myös taloudelliseen ja tuotannolliseen perusteeseen
 • Lomautusilmoitusajan lyhentäminen 14 päivästä viiteen (5) päivään
 • Takaisinottovelvoitteen pidentäminen 9 kuukauteen, jos työntekijä irtisanotaan määräaikaisten työlainsäädännön muutosten perusteella
 • Työnantajalle asetetaan velvoite ilmoittaa vähintään 10 henkilön irtisanomisesta TE-toimistolle.

Näiden muutosten osalta on annettu hallituksen esitys eduskunnalle 26.3.2020 ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Työsopimuslain muutokset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Valtioneuvosto esittää lakimuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentille 27.3.2020. Lakimuutoksia esitetään tulevaksi voimaan 9.4.2020 alkaen.

Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset 

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 19.3.2020

Koronaviruksen (COVID-19) vuoksi nopeasti muuttuvassa tilanteessa on arvioitava, voivatko yritykset soveltaa yhteistoimintamenettelylain poikkeusta. Kyseinen poikkeus sallii erityisissä tilanteissa työnantajan jättää YT-neuvottelut käymättä esteen ajaksi.

Poikkeusedellytyksiä on arvioitava yrityskohtaisesti. Mikäli ne täyttyvät, voidaan yhteistoimintamenettelystä todennäköisesti nykyisessä tilanteessa poiketa.

Soveltuuko yritykseen yhteistoimintalaki? 

Yritysten yhteistoimintamenettelystä säädetään laissa yhteistoiminnasta yrityksissä (myöhemmin myös ”YTL ja ”YT-laki). Lakia sovelletaan yrityksiin, jotka työllistävät työsuhteisina säännöllisesti yli 20 henkilöä. 

Laissa asetetaan työnantajalle runsaasti velvoitteita. Velvollisuudet koskevat mm. kirjallista neuvotteluesitystä, neuvottelujen kestoa ja ilmoituksia. Toisaalta laki sallii myös harvinaisen poikkeuksen, joka on määritelty YT-lain 60 §:ssä.

Mitä poikkeaminen edellyttää? 

Työnantaja saa poiketa YT-neuvotteluvelvoitteesta yritystoiminnan muutostilanteissa tai henkilöstön vähentämistilanteissa, jos neuvottelut estyvät erityisistä ja ennakoimattomista syistä, jotka aiheuttavat vahinkoa yritykselle. 

Edellytyksenä on siis, että:

 • esteenä ovat erityisen painavat ja ennakoimattomat syyt
 • jotka aiheuttavat yrityksen tuotanto- ja palvelutoiminnalle tai taloudelle vahinkoa
 • nämä syyt estävät yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoimintamenettelyn estävän syyn täytyy siis olla erityisen painava ja ennakoimaton. Pandemiaksi julistettu koronavirus täyttää todennäköisesti nämä edellytykset. Yrityksen täytyy lisäksi kyetä perustelemaanmiksi yhteistoiminta voisi aiheuttaa objektiivisesti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa yrityksen toiminnalle.

Mitä yrityksessä tulee tehdä?

Yhteistoimintamenettelystä voidaan tapauskohtaisesti poiketa. Poikkeaminen on kuitenkin kyettävä perustelemaan. Yrityksessä on ennen käytännön toimintaa syytä kirjata ylös:  

 • miksi yhteistoimintavelvoitteesta on poikettu 
 • millä perusteella on katsottu, että YT-menettelyn noudattaminen aiheuttaisi objektiivisesti merkittävää vahinkoa. 

Kun poikkeusperuste ei ole enää käytettävissä, on muistettava käynnistää asianmukaiset yhteistoimintamenettelyt ja selvitettävä poikkeamisen perusteet.

Mitä tapahtuu tulevaisuudessa?

Yritysten tilanne on koronaviruksen vuoksi vaikeutunut merkittävästi, minkä vuoksi on odotettavissa huomattavia toimia niin työmarkkinajärjestöiltä kuin hallitukseltakin.

On todennäköistä, että:

 • YT-menettelyjen neuvotteluaikoja tullaan lyhentämään nykyisestä ainakin väliaikaisesti
 • Koronavirus katsotaan yleisesti poikkeusperusteeksi YT-menettelyissä, mikäli yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä heikkenee sen vuoksi merkittävästi
 • koeaikapurun sallittuja perusteita tullaan laajentamaan.

Mistä saan lisätietoa?

Palvelemme joustavasti myös yritysten toiminnan uudelleenjärjestelyyn ja henkilöstön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Kauttamme saat esimerkiksi avuksesi kysymyspatteriston poikkeusperusteen arviointiin tai muuta työoikeudellista neuvontaa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Legal Trainee Katri Harjuveteläinen

Katri Harjuveteläinen

Lakimies | OTM

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn