Korona, sopimukset ja force majeure

Korona, sopimukset ja force majeure

Koronaviruksen myötä taloudellisiin näkymiin on tullut suurta epävarmuutta, jota ei vielä muutama kuukausi sitten osattu lainkaan odottaa. Töiden uudelleenjärjestelystä, toimituskatkoksista tai muista vastaavista syistä johtuen sopimusosapuolilla voi nyt olla hankaluuksia sopimuksenmukaisten velvoitteidensa täyttämisessä.

Sopimusoikeuden keskeisin periaate on pacta sunt servanda, eli sopimuksen sitovuus. Ilman sanktiota sopimuksesta voi poiketa vain harvoissa tilanteissa.

Perusteita sopimuksen vastaisesti toimimiselle ovat esimerkiksi sopimuksen tai sen ehdon kohtuuttomuus, mitättömyys tai pätemättömyys sekä tällä hetkellä paljon pohdintaa herättävä force majeure eli ylivoimainen este.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia, jotka tapahtuvat sopimuksen tekemisen jälkeen, joihin sopimusosapuolet eivät voi vaikuttaa, jotka eivät ole sopimusta tehtäessä ennakoitavissa, ja jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi taikka tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi. Kaikkien näiden neljän edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä voidaan katsoa olevan ylivoimainen este.

Force majeure -ehdon mukaan sopimusvelvoitteet saa jättää täyttämättä, jos käsillä on ylivoimainen este. Ehto on voimassa sopimusoikeudellisena periaatteena riippumatta siitä, onko kyseisestä ehdosta nimenomaisesti sovittu osapuolten välillä.

Sopimukseen sisällytettävällä force majeure -lausekkeella voidaan kuitenkin sopia tarkemmin siitä, mitä ylivoimaisella esteellä juuri käsillä olevassa sopimussuhteessa tarkoitetaan.

Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää esimerkiksi sotaa, kulkutautia, luonnonmullistusta tai viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä.  Pelkkä muutos olosuhteissa ei siis riitä poistamaan sopimuksen sitovuuden velvoitetta. Force majeure -ehdon soveltumiseksi kyseessä on oltava sopijapuolista riippumaton tapahtuma, johon ei ole voitu varautua ja joka ei ole ollut odotettavissa. Koronaviruksen kaltaista epidemiaa voidaan pitää ylivoimaisena esteenä esimerkiksi viranomaisten asettaessa karanteeneja taikka rajoittaessa tai kieltäessä toimintoja, kuten viimeisimpänä yli kymmenen ihmisen kokoontumisia.

Jokaista sopimusta on tarkasteltava omana kokonaisuutenaan 

Valitettavasti ei ole kuitenkaan annettavissa yksiselitteistä vastausta sille, onko koronavirus katsottavissa ylivoimaiseksi esteeksi sopimussuhteessa. Jokaista sopimusta on arvioitava erikseen, omana yksilöllisenä kokonaisuutenaan.

Lisäksi on arvioitava, onko sopijapuoli ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin välttääkseen ja lieventääkseen muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksia juuri hänellä olevan sopimusvelvoitteen täyttämiseen. Vaikka sopimuksen noudattamatta jättäminen olisi liiketaloudellisesti perusteltua, ei se välttämättä ole lain mukaan hyväksyttävää. Sopijapuolen tulee täyttää ne sopimuksen osavelvoitteet, joihin ylivoimaisesta esteestä huolimatta kykenee.

Toimintalista

1.     Tiedota sopimuskumppania. Usein force majeure -lausekkeeseen lisätään ehto, jonka mukaan siihen vetoavan sopijapuolen tulee ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä välittömästi sopimuskumppanilleen.

2.     Dokumentoi. Ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla on näyttövelvollisuus esteen olemassaolosta.

3.     Pyri avoimeen keskusteluun. Vaikkei force majeure -ehdon katsottaisikaan tilanteeseen soveltuvan, sopimuskumppanit voivat sopia esimerkiksi sopimusten mukaisten velvoitteiden lykkäämisestä. Yhteistyöllä saavutamme enemmän.

 

Annamme joustavasti konsultointia sopimuksiinne liittyvissä asioissa. Voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme, löydät yhteystiedot täältä 

Anni Halinen

ON | LEGAL TRAINEE

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn