Kilpailukieltosopimus työntekijän kanssa

Kilpailukieltosopimus työntekijän kanssa

Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä sopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa. Tällaista sopimusta kutsutaan kilpailukieltosopimukseksi.

Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon esimerkiksi työnantajan toiminnan laatu ja sellainen erityinen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimuksella saadaan työsopimuslain mukaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan tällöin sopia enintään vuoden pituiseksi. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka ei kuitenkaan suuruudeltaan saa koskaan olla enempää kuin työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkka.

Poikkeuksellisesti kilpailukieltosopimus ei allekirjoitettunakaan sido työntekijää silloin, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Edellä todettu kilpailukieltosopimuksen keston rajoittamisesta ja sopimussakon enimmäismäärästä ei koske työntekijää, joka tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäisessä asemassa.

Huomattakoon myös, että kilpailukieltosopimus on mitätön siltä osin kuin se on tehty vastoin työsopimuslaissa säädettyä.

-WinLaw-

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn